Werknemer door recherchebureau ‘fysiek’ laten volgen bij ziekteverzuim

Casus.

Een werkneemster meldt zich ziek. Werkgeefster vermoedt dat werkneemster tijdens ziekte nevenwerkzaamheden verricht, terwijl dit niet is toegestaan. Zij huurt daarom een recherchebureau in en laat de werkneemster zeven dagen fysiek volgen. Vervolgens ontslaat werkgeefster werkneemster op staande voet in verband met nevenwerkzaamheden tijdens ziekte.

Uitspraak van de rechtbank Noord-Holland 19 september 2018 ECLI:NL:RBNHO:2018:7958:

De kantonrechter oordeelt dat ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. Daarnaast oordeelt de kantonrechter dat het recherchebureau de privacyregels heeft overschreden. Er is op onrechtmatige wijze inbreuk gemaakt op de privacy van de werkneemster.

Proportionaliteit en subsidiariteit.

Had het doel in deze casus ook op een andere wijze bereikt kunnen worden, waarbij de inbreuk op de privacy van de betrokkene minder groot zou zijn geweest?

Wellicht wel. Een oriënterend onderzoek door middel van een onderzoek in openbare online bronnen is in ieder geval heel wat minder ingrijpend in iemands privacy dan een observatie van een hele week 24/7.

Op basis van het subsidiariteitsvereiste moet bij een dergelijk onderzoek eerst goed bekeken worden of het beoogde doel dat voor de verwerking is vastgesteld, ook op een minder ingrijpende manier en/of met minder ingrijpende middelen kan worden bereikt. De gedachte hierachter is dat bij de verwerking van persoonsgegevens de privacy van de betrokkene en eventuele derden, zo min mogelijk geschaad mag worden.

Indien dit digitaal (persoonlijk) onderzoek geen resultaten oplevert en de aanwijzingen over ‘fraude’ nog steeds aanwezig en actueel zijn, kan alsnog worden overgegaan tot fysieke observatie. Bij een rechtszaak kan opdrachtgever dan ook aantonen dat hij, voordat hij besloot om dit ‘zware’ middel in te zetten, andere onderzoeksmogelijkheden heeft geprobeerd.

Scroll naar top