Cyber Security

Beleid

Het juiste beleid op het gebied van privacy en cyber security wordt door een gefaseerde aanpak samen met uw organisatie ontwikkeld. De aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

Advisering van management
Dit betreft advisering van management over informatiebeveiligingsbeleid en te treffen maatregelen. Uitgangspunt hierbij zijn de aandachtgebieden zoals beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Belangrijke elementen zijn:

  • risico analyse op het gebied van informatiebeveiliging;
  • als organisatie grip krijgen op privacybescherming;
  • de bewustwording van de interne medewerkers ten aanzien van cyber security.

Nulmeting volwassenheidsniveau privacy en informatiebeveiliging
Om goed inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken betreffende beleid en getroffen maatregelen, wordt een nulmeting uitgevoerd. In de nulmeting wordt specifiek ingegaan op de Wbp, de AVG en de richtlijnen beveiliging persoonsgegevens.

Opstellen plan van aanpak
Aan de hand van de uitkomsten van de nulmeting wordt een plan van aanpak opgesteld om te nemen maatregelen, ook in het kader van de Wbp, AVG en Meldplicht Datalekken, te implementeren. Uitgangspunt hiervoor is een risicoanalyse op de ontbrekende maatregelen. Deze risicoanalyse wordt samen met betrokken medewerkers van uw organisatie uitgevoerd.

Voorlichting o.b.v. een phishing audit en training van medewerkers
Digitale Opsporing verzorgt de training van medewerkers betreffende de beveiligingsaspecten, zoals in het plan van aanpak is vastgelegd. Het betreft hier ook bewustwording van de gevaren van internetcriminaliteit. Voorafgaand aan een awareness training wordt een phishing audit uitgevoerd. Een phishing audit is een methode om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers te meten en direct te vergroten.

Om het beleid doeltreffend uit te voeren en het beleid te borgen is kennis en awareness van de medewerkers een absolute noodzaak. Daarvoor heeft Digitale Opsporing een Cyber Security Awareness Program ontwikkeld.

Interesse? Neem direct contact met ons op

Interesse in pagina Cyber Security - Beleid

Wordt u liever gebeld?

U wordt binnen 24 uur teruggebeld

Terugbelvezoek